Nadamat hona alamat hai k ashiq-e-khudawandi hai

Hazrat wala damat barkatuhum ne farmaya k “Nadamat hona alamat hai k ashiq-e-khudawandi hai”